Αναπτυξιακά - Επιδοτούμενα Προγράμματα

Το γραφείο μας παρακολουθεί με συνέπεια τις εξελίξεις που αφορούν νέα αναπτυξιακά προγράμματα σχετικά με επιδοτήσεις επιχειρήσεων και αναλαμβάνει:

Ανοιχτά προγράμματα ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις